Historia


Historia Szkoły

Budowę szkoły rozpoczęto w 1957 r. Inicjatorem był ks. Józef Baranowicz. W roku 1959 oddano obiekt do użytku. W tym też roku oprócz klas szkoły podstawowej rozpoczęła naukę klasa VIII liceum, do której przyjęto 38 uczniów. Opiekę nad tą klasą sprawował kierownik szkoły podstawowej Józef Wolniak, a wychowawczynią została Regina Lachowicz. Klasa ta zdawała egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1963/64.

Liceum miało charakter rozwojowy, w roku szk. 1962/63 utworzono trzy klasy ósme.

Dyrektorem liceum został w roku 1960 Ryszard Zieleniewski. W roku szk. 1963/64 funkcję dyrektora objął Henryk Moskwa później Sowiński  i sprawował ją do końca sierpnia 1985 r.  Uczył chemii i biologii. 

 Studniówka sprzed lat

Po wybudowaniu obecnej szkoły podstawowej klasy I - VII rozpoczęły naukę w nowym obiekcie, a w budynku przy obecnej ul. 3 Maja zorganizowano internat żeński dla uczennic liceum.

W roku szkolnym  1977/78 odbyła się rekrutacja do klas pierwszych liceum zawodowego rolniczego. Pierwsi absolwenci tegoż liceum uzyskali świadectwa ukończenia szkoły w 1981 roku. Ostatni rocznik opuścił to liceum w roku 1985. Ogółem 82 absolwentów LZR otrzymało świadectwo dojrzałości, a 32 ukończyło  szkołę.

W 1976 roku przeniesiono ze Szkoły Podstawowej w Szczercowie do budynku szkoły zasadniczą szkołę zawodową, która funkcjonowała do 1985 r.

1 września 1985 r. dyrektorem szkoły została pani Zofia Pęciak, nauczyciel języka rosyjskiego. Funkcję sprawowała przez 5 lat.

W latach 1990- 2003 dyrektorem szkoły był Wiesław Rogaczewski, nauczyciel j. polskiego.

W tym czasie przeprowadzono wiele prac inwestycyjnych: dokonano wymiany ogrodzenia wokół szkoły, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, kotłów CO2 węglowych na olejowe oraz wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. Pomalowano pomieszczenia szkolne  i doposażono w meble, dobudowano magazyn przy sali gimnastycznej, docieplono budynek, wymieniono blachówki, wyremontowano pokrycie dachu, wymienione zostały schody wejściowe, wykonano zadaszenie nad wejściem
do szkoły. Pozyskano środki z Funduszu Ochrony Środowiska na pracownię komputerową z prawdziwego zdarzenia.  

Uchwałą nr 63/99 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego szkoła przekształcona została w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szczercowie, a Uchwałą nr 64/99 Zarządu Powiatu Bełchatowskiego powołano od 1 września 1999 r. Liceum Techniczne w Szczercowie o profilu: kształtowanie środowiska.

Uchwałą Nr 286/XL/2002 Rady Powiatu w Bełchatowie od 1 września 2002 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących otrzymał nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2008 roku funkcję dyrektora pełniła Barbara Mikołajewska, nauczyciel biologii.    

W 2005 roku organem prowadzącym na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie została Gmina Szczerców.

Od 1 września 2008 r. funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Szczercowie z klasami tzw. wielozawodowymi. Pierwszy rocznik liczył 27 osób i kształcił w zawodach dwuletnich: kucharz małej gastronomii i lakiernik.

W 2008 r. powołano do życia Technikum Informatyczne w Szczercowie z jedną klasą technik informatyk.  

I tak w 2008 r. w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie wchodzą: Liceum Ogólnokształcące w Szczercowie, Liceum Profilowane w Szczercowie, Technikum Informatyczne w Szczercowie i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szczercowie.

Liceum Profilowane wygasło w 2010 r.

Od 1 września 2008 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie pełni  Łucja Majchrzak.

12 marca 2009 r. miało miejsce doniosłe wydarzenie: Liceum Ogólnokształcące w Szczercowie otrzymało imię Czesława Miłosza oraz sztandar. Autorem projektu sztandaru oraz logo Zespołu był Jan Trojan. Portret patrona liceum z tej okazji namalował absolwent szkoły Jacek  Niewieczerzał. W tym też roku w czerwcu odbył się I zjazd absolwentów w związku z Jubileuszem 50-lecia Szkoły. Dla uczczenia tego faktu absolwenci ufundowali  tablicę okolicznościową, która wisi w holu przy wejściu głównym.

1 września 2009 r. ofertę szkoły zawodowej poszerzono o zawody 3-letnie. Od 2014 r.  edukacja we wszystkich zawodach zasadniczej szkoły trwa 3 lata.

Od 01.09.2013 r. Technikum Informatyczne w Szczercowie zaczęło kształcić w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu. 

Od 1 września 2017r. na mocy reformy oświaty Uchwałą Rady Gminy Szczerców utworzono Branżową Szkołę I Stopnia w Szczercowie z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczercowie. Szkoła cały czas stara się poszerzać ofertę zawodów, co roku powstają nowe. Od  1 września 2019 roku absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej będą mieli możliwość wyboru zawodu  spośród oferowanych 32 w Branżowej Szkole I Stopnia .

Historia szkoły pokazuje ciągły jej rozwój. Są to nie tylko zmiany formalne, administracyjne. Zmieniło się   jej oblicze i baza.

W 2005 roku powstała pracownia informatyczna z funduszy ministerialnych obok już istniejącej w szkole. Z inicjatywy radnych Gminy Szczerców w 2006 roku powstała pracownia językowa wyposażona w system audio oraz 20 stanowisk komputerowych dla uczniów i stanowisko dla nauczyciela.

W 2010 roku  w szkole realizowane były dwa pierwsze projekty unijne przygotowane przez Klub Sportowy Impuls działający na terenie szkoły „Orientacja na przyszłość”.

W 2013 roku decyzją Gminy Szczerców rozpoczęto budowę, wymarzonej przez społeczność szkolną,  Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie wraz z boiskami zewnętrznymi do piłki siatkowej, plażowej, bieżnią i 5 izbami lekcyjnymi na piętrze (pracowniami zawodowymi) - serwerownią oraz  gabinetem psychologa i doradcy zawodowego. Do dyspozycji uczniów jest także siłownia i sala lustrzana. Obiekt powstał   częściowo na gruncie szkoły, a częściowo  na dokupionym sąsiadującym z zespołem.

Szkoła korzysta z kompleksu sportowego na mocy użyczenia od 2014 roku. Stara szkoła zmieniła swoje oblicze, zmieniono jej elewację, wyremontowano dawną salę gimnastyczną, przekształcono ją w salę egzaminacyjną, gdzie  podczas wakacji w 2018 r.  założono z funduszu Gminy Szczerców nowoczesne nagłośnienie, dzięki czemu będą mogły  odbywać się tam także egzaminy maturalne z j. obcych, spotkania czy   koncerty. Skwery przed szkołą wg swego projektu prowadzą uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

W 2013 roku szkoła zdobyła ponad sto tys. złotych z funduszu MEN na nowoczesny sprzęt do wybudowanych pracowni.

Duży projekt unijny przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół to „Akademia Umiejętności”  na kwotę pól miliona złotych, w ramach którego pozyskano nowoczesny sprzęt do pracowni komputerowych i  pracowni zawodowych w zawodzie technik ekonomista i technik architektury krajobrazu.

Pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na utworzenie pracowni ekologicznej w zrealizowanym zadaniu „Moja wymarzona EKOPRACOWNIA” w roku 2014.

W roku 2016 szkoła przystąpiła do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mającego na celu wzbogacenie księgozbioru i popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży.

Od 1 września 2018r. realizowany jest w szkole duży projekt dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych „Mój zawód - moja przyszłość”. W ramach zadań uczniowie odbywają staże w zakładach w wybranych zawodach i zajęcia w szkole,  szkoła pozyskała nowy sprzęt do pracowni zawodowych. Zakupiono m. in.: drukarki (w tym 3D), skanery, ploter, kserokopiarkę, aparaty fotograficzne, serwer, programy edukacyjne, materiały eksploatacyjne. Nauczyciele odbywają studia podyplomowe celem podniesienia kompetencji zawodowych. Pozyskana kwota to prawie pół miliona złotych.

Wszystkie wnioski do projektów opracowali nauczyciele ZSP w Szczercowie, przy częściowym wsparciu i wkładzie finansowym organu prowadzącego.

Dzięki projektom ministerialnym, unijnym, ochrony środowiska, inicjatywom Gminy Szczerców jako organu prowadzącego  Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Szczercowie swoimi standardami dorównuje poziomom europejskim.

Doskonała baza dydaktyczna (6 sal komputerowych, w każdej klasie laptop lub komputer, tablice interaktywne, w każdej sali projektor, 2 plotery, drukarka 3D )  i wysoko wykwalifikowana kadra przyciąga absolwentów okolicznych gimnazjów, a od 1 września 2019 r. mamy nadzieję i szkoły podstawowej. Szkoła dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Zdawalność na egzaminach jest bardzo wysoka.

Tradycją szkoły jest półmetek na początku kl.  II oraz studniówka.  Co roku uczniowie  klas maturalnych na 100 dni przed maturą organizują bal. Do 2001 roku odbywał się na szkolnej sali gimnastycznej, a w 2002 przeniósł się do Domu Strażaka w Szczercowie. W późniejszych latach studniówki  odbywały się w różnych okolicznych salach bankietowych. Organizatorami są rodzice i zawsze starają się, aby bal był wyjątkowy. W historii szkoły nie odbyła się tylko jedna studniówka w 1982 roku ze względu na stan wojenny.

Po zdobyciu świadectwa dojrzałości absolwenci szkoły naukę kontynuują na uczelniach wyższych w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, w Warszawie,  na politechnice, uniwersytecie, studiach dziennych i zaocznych. Pracują jako lekarze, nauczyciele, inżynierowie lub rzemieślnicy po zasadniczej szkole zawodowej. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Szczercowie kształci się 309 uczniów: w liceum, w technikum, w branżowej szkole i   kl. III ZSZ w Szczercowie. Są to absolwenci gimnazjum ze Szczercowa, Rząśni, Ruśca, Chociwia,  Kluk czy  Bełchatowa.

W roku szkolnym 2018/2019 kadrę nauczycielską stanowi 43 nauczycieli. 17 spośród nich to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Szczercowie.

Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych zajmując wysokie lokaty. Co roku najlepsi uczniowie liceum i technikum otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła podejmuje wiele działań w celu wszechstronnego rozwoju uczniów, uczy wrażliwości na drugiego człowieka. Co roku organizowane są: Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy, Akcja Honorowego Krwiodawstwa, Szlachetna Paczka,  Akcja Szpiku Kostnego, Olimpiada w Konkurencjach Nieolimpijskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” od dwóch lat czy pomoc osobom starszym w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu. Każdy uczeń pod opieką nauczycieli Zespołu może rozwijać swoje pasje.

Na stałe w tradycję szkoły wpisał się organizowany przez nauczycieli polonistów Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  imienia Czesława Miłosza dla uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i średniej. W tym roku odbył się już XI. Tak samo silna jest tradycja Dyktanda o Pióro Dyrektora Szkoły dla gimnazjalistów i szkoły podstawowej oraz wszystkich typów szkół Zespołu. Biorą w nim udział wszyscy chętni pasjonaci ortografii. W tym roku nagrody wręczono już po raz XI.

Uczniowie w zawodzie technik architektury krajobrazu realizują się w różnych projektach, zajmując ważne miejsca i zdobywając uznanie.

Ekonomiści zajmują wysokie lokaty w konkursach, np. Poznaj swoje prawa w  pracy.

Od lat pierwsze miejsca zajmują uczniowie szkoły w Powiatowym Konkursie Literackim „Książka na medal” czy też Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym „Pudełko moich marzeń”.

Od 2018 roku  Szkoła uczestniczy w projekcie Uniwersytetu Łódzkiego: Zdolny uczeń- świetny student.  

W tym roku szkolnym kilkunastu uczniów technikum z najwyższą średnią uzyskało  wysokie stypendia z programu „Zawodowcy w Łódzkiem- stypendia dla najzdolniejszych”.

Od 1 września 2018 r.  wprowadzono dziennik elektroniczny równolegle z papierowym ku zadowoleniu nauczycieli, uczniów i rodziców.   

Do dyspozycji uczniów szkoły jest dobrze wyposażona biblioteka, bufet szkolny z bezpłatną gorącą herbatą, świetlica z 7 stanowiskami komputerowymi, stanowiska komputerowe na dolnym i górnym korytarzu.

Szkoła współpracuje także  z uczelniami wyższymi.

15 marca 2019 roku Szkoła średnia w Szczercowie   obchodzi Jubileusz  60-lecia swego istnienia, 20-lecia powołania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie oraz 10-lecia nadania imienia Czesława Miłosza i wręczenia sztandaru Liceum.

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?