Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Inspektorem danych osobowych u Administratora jest  Marta Skibińska

 
Kontakt z Inspektorem danych osobowych: email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listownie na adres: ul. Rafowa 1\6, 93-453 Łódź, tel. 665-393-813
 
  1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i przepisów szczególnych.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ w celach:

a)      zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b)     dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. posiada Pani/Pan prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

b)     wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

c)      przenoszenia danych;

d)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

·         przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

·         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrator.

  1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na moc przepisów prawa.
  2. Pani/Pan dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
    w tym profilowaniu,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ze szczególnymi przepisami.

 

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym  – w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66.

 Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie Działu II, Rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zwane K.p.a.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu załatwienia sprawy milcząco na podstawie art. 122a. K.p.a.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa - podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym                      w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto osoby będące stroną postępowania zgodnie                     z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 RODO) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, dostępu do danych (akt sprawy) stosownie do treści art. 74a K.p.a.,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 RODO) -                   w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

na podstawie art. 18 ust. 1, w przypadku gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 18 ust. 2: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), na podstawie art. 13 RODO informujemy:

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/pana Dane osobowe oraz dane osobowe pani/pana dziecka przetwarzane będą w celu korzystania z dziennika elektronicznego w związku z ustawą Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z  systemu dziennika elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. Podanie danych osobowych Pani, Pana oraz Państwa dziecka jest obowiązkowe.

 

 ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

a.         dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b.         sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.         ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI

Dane osobowe są przechowywane do zakończenia celu w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?