Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Zespole Szkól Ponadpodstawowych w Szczercowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie na odległość od 25.03.do 10.04.2020r.

2. Z tym dniem rozpoczyna realizację programów nauczania. Nauczyciele liceum, technikum i BS I Stopnia przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej formy kształcenia.

3. Nauczyciele przedmiotów praktycznych zawodowych dostosowują i realizują treści wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizowania wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Realizując kształcenie na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny, platformę Microsoft (office.com) oraz inne komunikatory.

5. Wykorzystanie ww. środków komunikacji oraz pracy zdalnej dedykowane jest uczniom wszystkich klas liceum, technikum i BS I stopnia, uczniom objętym NI, zajęciami rewalidacyjnymi oraz wyrównawczymi.

6. Nauczyciele niepełnoletnich uczniów mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, sposobach i formach ich realizacji.

7. Nauczyciele realizują zajęcia w ramach tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciel dostosowuje czas pracy z uczniami, ustala czas na wykonanie i odesłanie zleconych p

8. rac domowych, dostosowując go do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

9. Nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami, rodzicami, ustalają terminy i formy konsultacji.

10. Nauczyciele sprawdzają wykonanie zadania domowego, udzielają informacji zwrotnej, doceniają aktywność uczniów, zaangażowanie, wkład pracy.

11. Pedagog, psycholog szkolny, doradca zawodowy, opiekun praktyk, logopeda, bibliotekarz pełnią dyżury dla uczniów i rodziców, a także nauczycieli w dotychczas ustalonych godzinach.

12. Wychowawca klasy jest wsparciem dla swoich uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Dyrektor szkoły

Łucja Majchrzak